SLOVENSKÝ ZVÄZ BOBISTOV

SLOVENSKÝ ZVÄZ BOBISTOV

Slovenský zväz bobistov (ďalej len SZB) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim FO a PO vo všetkých športových odvetviach športu boby a skeleton (ďalej len športové odvetvia), ktoré na území SR plní úlohy národného športového zväzu. Poslaním SZB je najmä:

  1. vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný bobový šport na území SR ako člen medzinárodnej športovej organizácie IBSF za SR,
  2. organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a mládeže v bobovom športe,
  3. zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie SR a ich účasti na medzinárodných súťažiach,
  4. zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov,
  5. podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže,
  6. ochrana práv a oprávnených záujmov členov v súvislosti s ich činnosťou v rámci SZB.

Reprezentácia

Monoboby

2- boby

Skeleton

Partneri