Slovenský zväz bobistov

Poslanie SZB

Slovenský zväz bobistov (ďalej len SZB) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim FO a PO vo všetkých športových odvetviach športu boby a skeleton (ďalej len športové odvetvia), ktoré na území SR plní úlohy národného športového zväzu. Poslaním SZB je najmä:

  1. vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný bobový šport na území SR ako člen medzinárodnej športovej organizácie IBSF za SR,
  2. organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a mládeže v bobovom športe,
  3. zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie SR a ich účasti na medzinárodných súťažiach,
  4. zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov,
  5. podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže,
  6. ochrana práv a oprávnených záujmov členov v súvislosti s ich činnosťou v rámci SZB.

Kontaktné údaje (sídlo organizácie)

Slovenský zväz bobistov
Líščie údolie 134
841 04 Bratislava

Telefón: +421-903-262626

E-mail: szb@boby.sk

Web: www.boby.sk

Právna forma: Občianske združenie registrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov od 6. novembra 2000 pod č. spisu VVS/1-900/90-17456.

IČO: 36067580
DIČ: 2021589086
IČ DPH: iná osoba registrovaná pre daň podľa §7: SK2021589086

Bankový účet zriadený na prijímanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v tvare IBAN:

SK97 1100 0000 0026 2153 0361

Bankový účet zriadený na prijímanie prostriedkov od sponzorov v tvare IBAN:

SK89 6500 0000 0000 2028 8048

Štatutárny orgán: Milan Jagnešák – predseda zväzu

Generálny sekretár: Zdenka Jagnešáková

Ostaní členovia orgánov SZB: Zloženie orgánov SZB ku dňu 30. 6. 2018