Politika ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov

Sme Slovenský zväz bobistov so sídlom Líščie údolie 134, Bratislava IČO:36067580, a sme prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

Aké vaše osobné údaje spracovávame

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, alebo sú nutné pre uzavretie obchodnej zmluvy podľa príslušnej legislatívy a bez ktorých by sme nevedeli Vašu požiadavku vyriešiť.
Pokiaľ sa dohodneme na vašom členstve v našej organizácii alebo si u vás objednáme služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v štandardnej komunikácii vnímané ako základné (predovšetkým vaše meno a priezvisko, email, telefónne číslo). Bez týchto údajov nie je možné zahájiť akúkoľvek predzmluvnú či zmluvnú komunikáciu.

Na začiatku našej spolupráce potrebujeme vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu plneniu Vašich potrieb alebo Vašej požiadavky. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne v rámci snahy o získanie presnejších a konkrétnych informácií.

Pokiaľ sa na náš obrátite napríklad napísaním emailovej správy, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracúvať.

V prípade niektorých môžete byť požiadaní o poskytnutie ďalších osobných údajov (napr. kópiu preukazu totožnosti), ktoré slúžia k overeniu Vašej totožnosti alebo napr. k posúdeniu Vašej aktuálnej zdravotnej situácie.

V týchto prípadoch odovzdávame Vaše osobné údaje k spracovaniu tretím stranám – spracovateľom (napr. lekárom), čo slúži k vyhľadaniu riešenia presne pre Vás „na kľúč“.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Zabezpečenie športového a individuálneho rastu: v prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili vašu požiadavku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme priamo obrátiť a s akou problematikou.
 • Starostlivosť o Vaše potreby: ak sa na nás obrátite s požiadavkou / dotazom / problémom, musíme k ich zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. usporiadateľovi podujatia, poisťovni, apod.
 • Marketingová činnosť: pokiaľ sa budete v mene našej organizácie alebo s našou pomocou zúčastňovať športových a spoločenských podujatí, v niektorých prípadoch môžete byť vyfotení, popr. natočení, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti a atraktivity našich aktivít. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení transparentnosti a atraktivity našich aktivít v očiach širokej verejnosti. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať – pre bližšie informácie nás kontaktujte na: Slovenský zväz bobistov, Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava, tel.: 0903/262626, e-mail: szb@boby.sk.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie Vašej komunikácie dokážeme ponúknuť lepši a zaujímavejšie aktivity aj ostatným záujemcom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také položky, ktoré sú priamo pre Vás a zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Zákaznícke hodnotenia služieb: potom, ako nás oslovíte, a spoločne zahájime spoluprácu, môžete byť požiadaní o ohodnotenie našej činnosti. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

 • Zákonná povinnosť
  Veľkú časť Vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s Vami vôbec mohli zahájiť spoluprácu. Tieto konkrétne osobné údaje presne definuje zákon č. 440/2016 Z.z.
 • Plnenie a uzavretie zmluvy
  Akonáhle je spolupráca zahájená, tak Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám vedeli zabezpečiť Vaše potreby s maximálnou starostlivosťou a v maximálnej kvalite.
 • Oprávnené záujmy
  Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto môžeme spracúvať najmä osobné údaje, ktoré spracúvané automaticky a prostredníctvom cookies. Z rovnakého právneho dôvodu Vám môžeme zasielať e-mailové a SMS správy, prípadne spracúvať a archivovať záznamy z kamerových systémov. Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať.
 • Súhlas
  Na niektoré účely spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomnej žiadosti odoslanej na adresu: Slovenský zväz bobistov, Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava, tel.: 0903/262626, e-mail: szb@boby.sk.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania formálneho vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie našich služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

V niektorých prípadoch môžeme odovzdávať Vaše osobné údaje tretím stranám:

 • Právne služby – aby ste sa nemuseli zaoberať prípravou zmluvnej dokumentácie k predmetu Vášho záujmu, všetky potrebné dokumenty pre Vás môže pripravia naše partnerské právne kancelárie.
 • Účtovné služby: v prípade potreby napr. účtovného vysporiadania Vašej účasti na medzinárodnom športovom môžeme pre tieto služby využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a Vaše osobné údaje tak nebudú použité na žiadny ďalší účel okrem toho, s ktorým ste priamo súhlasili, a to v mene našej spoločnosti.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania práva môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme to v súlade s platnou legislatívou urobiť.

Osobné údaje, ktoré môžeme získavať inak než priamo od vás

V prípade, že Vaše osobné údaje budú nami odovzdané inému subjektu, budeme Vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu Vaše osobné údaje odovzdávame. Taktiež ak niekto predá Vaše osobné údaje nám, musí Vás o tom rovnako vopred informovať.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Keby ste napr. chceli využiť naše služby pre Vašich rodičov alebo Vaše deti, musíte nám ich osobné údaje odovzdať len s ich súhlasom, s výnimkou, kedy ste Vy priamo zákonným zástupcom maloletej osoby.

Osobné údaje, ktoré spracúvame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, zdroj, z ktorého ste na našu stránku vstúpili, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké konkrétne odkazy na našich webových stránkach navštívite. Informácie o Vašom správaní na našom webe sú však z dôvodu rešpektu a zachovania Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe. Tieto údaje používame výhradne pre účely skvalitnenia našich služieb, prípadne pre stanovovanie profilu nášho charakteristického klienta. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne – IMEI, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie, a pod.).

Cookies

Automaticky môžeme spracúvať aj cookies. Ide o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na našich stránkach a v našich mobilných aplikáciách môžeme používať tieto cookies. Cookies slúžia k tomu, aby naše stránky fungovali správne, ďalej aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa Vám naše stránky zobrazia), aj v tom Vám pomáhajú cookies. Cookies nám pomáhajú aj vylepšiť naše stránky, z čoho v konečnom výsledku máte užitok opäť Vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom ktorý následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe.

Poznatky z týchto cookies môžeme používať aj na reklamné účely, kedy Vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k Vám považujeme za relevantnú.

Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne Vám spríjemní a uľahčí návštevu našich stránok.

Vy sami môžete priamo ovplyvniť, ktoré z Vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré Vám pomáhajú.

Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie našich internetových stránok.

Kamerové systémy

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našich prevádzkach.

Naše objekty sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme z dôvodu nášho oprávneného záujmu (prevencie pred vznikom škôd alebo zranenia), tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. V niektorých prípadoch môžu byť tieto záznamy použité pre marketingové a propagačné účely.

Vaše prípadné kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 30 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 30-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia danej veci.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia technologickej, fyzickej a organizačnej povahy.

Ochrane Vašich osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“), pokiaľ nie je osobitným zákonom stanovené inak.

Úprava, oprava a doplnenie osobných údajov

Podľa platnej legislatívy ste povinní poskytovať svoje osobné údaje pravdivo a v prípade zmeny ich aktualizovať.

 • V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej do sídla našej organizácie, prípadne emailom na adresu: Slovenský zväz bobistov, Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava, tel.: 0903/262626, e-mail: szb@boby.sk

Prístup, transparentnosť

 • Môžete nás požiadať, aby sme Vám zaslali prehľad Vašich osobných údajov, a to prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej do sídla našej organizácie, prípadne emailom na adresu: Slovenský zväz bobistov, Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava, tel.: 0903/262626, e-mail: szb@boby.sk.

Súčasne máte právo na prístup napríklad k týmto informáciám týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami Vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené
 • Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás
 • Požiadať o prenos Vašich osobných údajov

Vymazanie osobných údajov

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať – napr. faktúry, zmluvy, apod.). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za Vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 3. Odvolal/a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 4. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje Váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto osobných údajov
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 • Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej do sídla našej organizácie, prípadne emailom na adresu: Slovenský zväz bobistov, Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava, tel.: 0903/262626, e-mail: szb@boby.sk.

Vznesenie námietky

 • Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná „Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch“). Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto Vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej do sídla našej organizácie, prípadne emailom na adresu: Slovenský zväz bobistov, Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava, tel.: 0903/262626, e-mail: szb@boby.sk.

Obmedzenie spracovania

Ak nastane situácia, kedy:

 1. popierate presnosť Vašich osobných údajov,
 2. Vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne,
 3. my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov,
 4. ak ste vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracovávať len s Vaším súhlasom s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov alebo spracúvanie osobných údajov na základe druhých zákonov.

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej do sídla našej organizácie. Tieto podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25.5.2018.